[kaffdyrking]

KAFFIPRODUKSJONEN FRÅ
SÅING AV KAFFITRE TIL
UTSKIPING

Kaffibønner vert sådd på ein planteskule. Utvalde bønner vert sådd med små mellomrom i rette linjer.  Over bønnene blir det tromla eit lag jord, og palmeblad blir lagt over. Dermed held temperaturen og fukta seg konstant.
Seks veker seinare har bønnene slått rot, og plantane pressar seg opp mot overflata. Samstundes gror det fyrste bladparet ut. No blir dei dårlegaste plantane skilt ut, og dei sunne attlevande står 25 centimeter frå kvarandre. I løpet av dei neste fire månadene kjem neste bladpar, og åtte månader etter det er bønna blitt eit lite kaffitre, om lag 60 cm høgt.
 
Kaffibuskene er klare til utplanting på kaffiplantasjane, og blir pakka inn i palmeblader.
Dei colombiske kaffiplantasjane, eller finca'ar, som dei heiter, er ikkje stort større enn eit gjennomsnittleg norsk småbruk.
Dei små kaffitrea blir planta ut i lange rekker, med eit mellomrom på nokre få meter. Mykje tid går seinare med på beskjæring, for mellom anna halde trea i nokonlunde behagleg plukkehøgde.
Etter ein tre til fire år byrjar kaffitreet å bløme, og angen kan luktast milevis frå. Dei kvite blomane er teiknet på ein god kaffihaust før halvåret er omme.
Bær for bær blir plukka ned av rutinerte hender. Fleire gongar skjer dette, for berre dei modne bæra blir plukka. Kanskje inneffektivt og lite rasjonelt, men atskillig betre kaffi er resultatet.
Eit av dei einaste mekaniske hjelpemidlane er pulpemaskina, som skil kjerna frå det raude fruktkjøtet. 
Fruktkjøtet blir kompostert, medan bønnene går i store basseng med vatn. Der ligg dei mellom eit og to døgn. I denne tida blir bønnene lett gjæra, som gjev vaska bønner ein anna smak enn dei uvaska.
Etter vasken blir bønnene tørka på steinterassar, der dei fleire gongar for dagen blir venda på. Kvar natt blir bønnene raka i hop til haugar og lagt presenning over, for at det ikkje skal kome fukt i kaffien.
På maskiner blir det harde pergamioskalet fjerna, og kaffien filtrert for heller upassande element som stein. Bønnene blir sortert etter størrelse, vekt og form, før kaffien blir manuelt sjekka. Alle dårlege bønner blir fjerna.
Dei olivengrøne bønnene blir fylt i sekkar. Den colombiske kaffiføderasjonen inspiserer kvart enkelt parti.
Kaffiprøvene blir grundig testa på klassisk vis. Om ekspertane ikkje er nøgde med kvaliteten, blir ikkje partiet eksportert.
Og til slutt, kaffien blir lossa på båtar, eventuelt tog eller bilar, og frakta ut i verda.

tilbake   kjelder